ป้ายกำกับ

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 7
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

เรียนรู้ภาษา HTML และแท็กพื้้นฐานสำหรับสร้างเว็บเพจ  เช่น การสร้างตาราง การสร้างลิงค์ การแทรกรูปภาพ เป็นต้น
              ตัวอย่างเช่น

HTML เบื้องต้น
การสร้างลิงค์
การสร้างตาราง


-แน่ะนำการใช้งานโปรแกรม eXe เบื้องต้น เพื่อพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ โดยอาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะพัฒนาบทเรียนสอนบนเว็บในคาบหน้าผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 6
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึงแต่ละทีมได้ใช้วิธีการดังนี้

ทีม Believe ได้นำเสนอหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) โดยได้อธิบายถึง ความหมายของอีเลิร์นนิ่ง บทบาทของอีเลิร์นนิ่ง ความสำคัญของอีเลิร์นนิ่ง ลักษณะสำคัญของอีเลิร์นนิ่ง ข้อดี-ข้อเสียของอีเลิร์นนิ่ง ตัวอย่าง MOOC การประยุกต์ใช้ สรุปได้ดังนี้
             e-Learning เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์และการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ที่ผู้คนทั่วโลกมีความสะดวกและสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำกัดสถานที่และเวลา เป็นการเปิดประตูการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร


ทีม Ability ได้นำเสนอหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC โดยได้อธิบายถึงความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ ข้อดี-ข้อจำกัด ตัวอย่าง MOOC กับการประยุกต์ใช้ และตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ MOOC สรุปได้ดังนี้  
              MOOC คือหลักสูตร (Course) ที่เรียนออนไลน์ (Online) จากระบบที่เปิดให้ใช้งานฟรี (Open) และรองรับผู้เรียนจำนวนมาก (Massive) ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยาย เข้าไปฝึกปฏิบัติ ทำแบบทดสอบแบบฝึกหัด หรือเข้าไปร่วมสนทนากับผู้เรียนอื่นๆ ได้ MOOC จะเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีการสร้างระบบที่ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้น


ทีม Priceless ได้นำเสนอหัวข้อขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ  โดยได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขั้นตอนการเรียนการสอนผ่านเว็บมีทั้งหมด 5ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้
              การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ มี 5 ขั้นตอน ขั้นตอนการวิเคระห์ ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการพัฒนา ขั้นตอนการนำไปใช้ และขั้นตอนการประเมินผล ทุกขั้นตอนที่กล่าวมาล้วนมีความสำคัญทั้งหมด ขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะทำให้การสอนผ่านเว็บไม่สมบูรณ์


ทีม Together ได้นำเสนอหัวข้อ การใช้บล็อกเป็นสื่อเสริมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยได้อธิบายถึง ความหมายของเว็บบล็อก ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก ข้อดี-ข้อจำกัดของเว็บบล็อก ตัวอย่างการสอนผ่านเว็บบล็อก งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บบล็อก  และการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ สรุปได้ดังนี้
                การใช้บล็อกในการเรียนการสอน เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูจะต้องเชื่อมโยงบทเรียน เนื้อหารายวิชา คำสอน แบบฝึกหัด และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Youtube, Facebook เป็นต้น รวมกับบล็อกในการศึกษา ทำให้การเรียนของตนเองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทีม Memory ได้นำเสนอหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยได้อธิบายถึง ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ลักษณะสำคัญการเรียนการสอนผ่านเว็บ ประเภทการเรียนการสอนผ่านเว็บ ข้อแตกต่างการเรียนการสอนผ่านเว็บกับห้องเรียนปกติ และตัวอย่างเว็ปไซต์ สรุปได้ดังนี้
             การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีในปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเวลา ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอนผ่านเว็บนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปกับการเรียนในห้องเรียนตามปกติ อยู่ที่ว่าผู้สอนและผู้เรียนจะมาประยุกต์ใช้กันอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
           อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนก็ยังคงต้องมี “ครู” ที่คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำนอกจากการสอนด้วย เพราะเมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจหรือข้องใจในบทเรียนจะทำให้สามารถถาม-ตอบได้อย่างทันที


ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 5

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 5


ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

วันที่ 7 กันยายน 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึงแต่ละทีมได้ใช้วิธีการดังนี้

ทีม Believe นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ Project-based Learning: PjBl

ทีม Memory นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning ( PBL )

ทีม Together นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ Team Based Learning : (TBL)

ทีม Priceless นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method)

ทีม Ability นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การสอนโดยใช้เกมส์ (gbl)
ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 4

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 4
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดราชการ ซึ่งทางทีม believe ได้เข้าไปทำงานในห้องสืบค้น อาคารไอซีที เพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทีม believe ได้ศึกษาและทำสไลด์ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) โดยหัวหน้าทีมได้มอบหมายในสมาชิกแต่ละคนศึกษาและทำความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับ จากนั้นนำข้อมูลมาใส่ในสไลด์ เอกสารสไลด์ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 3

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 3
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดราชการ ซึ่งทางทีม believe ได้เข้าไปทำงานในห้องสมุดเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทีม believe ได้ศึกษาและทำสไลด์ในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใช้ Project-based Learning: PjBL
เอกสารสไลด์

                               

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 2

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 2
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
-มีกิจกรรมการแบ่งทีม และการจัดการในทีม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกดังนี้

ชื่อทีม ฺBelieve
405709022 นายมุฮตาซีดีน เดียได ตำแหน่ง หัวหน้า
405709019 นายอากรัน อาแด ตำแหน่ง รองหัวหน้า
405709020 นางสาวสนธเยศ ขำนุรักษ์ ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
405709017 นางสาวยามีลา อาแซ ตำแหน่ง เลขานุการ
405709005 นางสาวไอนี สะหะเม๊าะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
405709037 นายอัมรัณ แปซะ ตำแหน่ง กรรมการ

-มอบหมายงานทีม 
ให้แต่ละทีมศึกษาเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และเลือกมา 1 วิธี ซึงในทีม ฺBelieve ได้เลือก Project-based Learning: PjBl ในการศึกษาในครั้งนี้


ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 1

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 1
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
                                                        ศึกษาและวิเคราะห์ มคอ.3 


สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ตามแนว มคอ. 3 

1. ได้ทราบถึงคำอธิบายรายวิชา
2. ได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของรายวิชา
3. ได้ทราบถึงภาพร่วมของรายวิชา 
4. ได้ทราบว่าในแต่ละสัปดาห์เรียนเรื่องอะไร เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวมาล่วงหน้า
5. ได้ทราบสัดส่วนของการประเมินผล

ข้อเสนอแนะ 
1. อยากให้อาจารย์โพสต์เอกสารการสอนล่วงหน้าก่อนเข้ารายวิชา
2. อยากให้มีการสอนภาคปฏิบัติให้ละเอียด